Kvalitníwebhosting.cz

 

1 SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel
Koudis s.r.o., sídlem Karla Čapka 1135, Lomnice nad Popelkou 512 51
IČ: 28811593 DIČ: CZ28811593
(dále jen "Poskytovatel")

Objednavatel
Objednavatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku hostingových služeb nabízených Poskytovatelem prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednavatel" a / nebo "Uživatel")
(společně dále jen "Smluvní strany")

2 PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování hostingových služeb Poskytovatele.
Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednavatele Poskytovatelem a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

2.2 Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1 Hostingová služba - poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele služby. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Poskytovatele http://www.kvalitniwebhosting.cz.

2.2.2 Uživatel - Objednavatel hostingových služeb nabízených Poskytovatelem, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby, zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele http://www.kvalitniwebhosting.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

2.2.3 Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.

2.2.4 Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru - sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru Objednavateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Míra možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována mírou využití prostředků serveru ostatními Uživateli.

2.2.5 Provozování internetové aplikace - provoz aplikace (zejména www prezentací) prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci objednané hostingové služby (PHP, Databáze,...).

2.2.6 Doménové jméno a provoz doménového jména - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.

2.3 Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení hostingové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

2.4 Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby, pro komunikaci s Objednavatelem a pro marketingové účely. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.5 Hostingové služby jsou vždy poskytovány k provozu konkrétního doménového jména. Objednavatel při objednání Hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a obdobně.).

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1 Hostingové služby si Objednavatel objednává zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednavatel sám.

3.2 Zřízením služby vzniká Objednavateli právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu http://www.kvalitniwebhosting.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené Poskytovatelem k vybrané hostingové službě. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3 Objednavatel se zavazuje hradit cenu služby a dále registrační poplatky své domény dle aktuálních ceníků uvedených na http://www.kvalitniwebhosting.cz

3.4 Uživatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení vybrané služby. Při nadměrném zatížení serveru Uživatelem, kdy by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů, mohou být jeho služby dále omezeny po předchozím upozornění. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.

3.5 Uživatel má k dispozici prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K přístupu na servery využívá Uživatel pouze služeb k tomu určených Poskytovatelem (FTP, phpMyAdmin, atd.).

3.6 Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru (např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

3.7 V případě, kdy Poskytovatel, na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve Uživatele k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace, je Uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopen z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost služby pro Uživatele do odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

3.8 Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákony České republiky. nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

3.9 Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

3.10 Objednavatel je povinen uvést v objednávce své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.11 Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3.12 Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby emailem zaslaným na adresu podpora@kvalitniwebhosting.cz.

3.13 Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 800,- Kč z každé započaté hodiny práce Poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem, atd.

4 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Hostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, elektrické sítě, apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2 Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

4.3 Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

4.4 Registraci doménového jména provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele http://www.kvalitniwebhosting.cz. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede Poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednavatele.

4.5 Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, při registraci nového doménového jména, v době mezi objednávkou služeb a úhradou za hostingové služby Objednavatelem.

4.6 Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednavatelem.

4.7 Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas, nejpozději však 30 dní před datem ukončení smluvených služeb, na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní email poskytnutý Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména Uživatele v případě, kdy dojde k prodlení v platbě.

4.8 Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, emailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

4.10 Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele, a dále v případech porušení povinností Uživatele uvedených v bodech 3.6 - 3.9 a 3.11. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.11 Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby ve výši 500,- Kč.

4.12 Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci http://www.kvalitniwebhosting.cz.

4.13 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

4.14 Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje dle článku 3.10. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

5 CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1 Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na www prezentaci http://www.kvalitniwebhosting.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

5.2 Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

5.3 Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na email zadaný Objednavatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

5.4 Objednavatel hradí cenu služby ročně předem. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem, nejpozději však 30 dní předem, na den uplynutí období, na které má Objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

5.5 Poskytovatel vystaví fakturu na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit fakturu v elektronické podobě.

5.6 V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit provoz služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.

5.7 Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Provoz služby se sjednává na dobu 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenou.

6.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou či elektronickou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději 14 dní před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

6.3 V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednavatele bez udání důvodů.

6.4 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3. těchto obchodních podmínek.

6.5 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

6.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

6.7 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 2 odst. 2.4 Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku České republiky, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

6.8 Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou.

6.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Poskytovatel provede změnu obchodních podmínek publikací nové verze znění na webu http://www.kvalitniwebhosting.cz.

 

2010 - 2024 © Koudis, s.r.o.